Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

Spørgsmål til politiske instanser om Forskningsklinikken for de såkalde funktionelle lidelsers RET til at konvertere speciallægeerklæringer på fysiske sygdomme til psykiatriske diagnoser - og deres ikke-svar

 

Kære Morten Bødskov                                                                                     18.05.12

 

Jeg skriver til dig i din egenskab af justitsminister.

 

Jeg har to diagnoser (på fysiske sygdomme), som jeg har fået af førende eksperter, speciallæger som har beskæftiget sig med disse sygdomme i en stor del af deres liv.

 

Mine to diagnoser på fysiske sygdomme findes i denne liste (citat):

  

Eksempler på betegnelser for funktionelle syndromer:

Somatoform forstyrrelse (P75)

Neurasteni (P78)

Kronisk smertetilstand (A01)

Kronisk træthedssyndrom/Chronic Fatigue Syndrome/postviralt træthedssyndrom /Myalgic Encephalomyelitis (A04)

Colon irritable (D93)

Syndrom X, “hjertesmerter” (K74)

Fibromyalgi (L18)

Kronisk whiplash/distorsio columnae cervicalis sequelae/Whiplash Associated Disorder (L83)

Bækkenløsning (W99)

El-overfølsomhed

Infralyd overfølsomhed

Kemisk intolerans /duft- og lugtoverfølsomhed/ Multiple Chemical Sensitivity / Sick building syndrome.

 

De her nævnte diagnoser findes på side 8 i et skrift: ”Funktionelle symptomer og lidelser” som er udgivet af Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser i Århus, ledet at psykiater Per Fink.

 

http://www.dsam.dk/files/12/funktionelle_symptomer_og_lidelser.pdf

 

Vil du Morten Bødskov i din egenskab af justitsminister fortælle mig, hvorfor Forskningsklinikken tilsyneladende har RET til at konvertere mine diagnoser på WHO anerkendte fysiske sygdomme til psykiske / psykiatriske diagnoser?

 

Der er en stor forskel på at lide at fysiske sygdomme og psykiske sygdomme, og evt. behandling burde være meget forskellig.

 

Jeg mener, at denne praksis er et overgreb, og at det kan lede til forkert behandling.

 

Kan du oplyse mig om, om Forskningsklinikken har RET til at konvertere andre speciallægers diagnoser på fysiske sygdomme til ’egne’ diagnoser, som er psykiske / psykiatriske?

 

Og henvis mig nu ikke bare til Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet eller Ombudsmanden, for de henviser alle til hinanden uden at give mig svar.

 

Det er et reelt juridisk problem, som jeg mener at have ret til at få et klart svar på.

 

Venlig hilsen Bente Stenfalk

 

------------------------------------------------------------------------

 

Svar fra justitsministeren.

 

Kære Bente Stenfalk

 

Justitsminister Morten Bødskov har bedt mig takke for din e-mail af 18. maj 2012.

 

Samtidig har justitsministeren bedt mig oplyse, at din e-mail vedrører ministeren for sundhed og forebyggelses ansvarsområde, hvorfor han ikke har mulighed for at gå ind i sagen. Justitsministeren håber i den forbindelse, at du vil have forståelse for, at han som minister accepterer den ansvarsfordeling, der er fastlagt mellem de enkelte ministerier.

 

Justitsministeren har endvidere bedt mig sende din e-mail til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

Med venlig hilsen

Karin Baunsgaard

Ministersekretær

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget Deres mail af 20.

august 2012 og en række øvrige mails fremsendt over sommeren. Ministeriet

skal gøre opmærksom på, jf. ministeriets svar den 1. maj 2012, at ministeriet

ikke har kompetence til at vurdere konkrete sundhedsfaglige behandlinger

herunder diagnosticering.

 

Ministeriet kan imidlertid oplyse, at al behandling bygger på en sundhedsfaglig

vurdering. Det fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om autorisation af

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed” § 17, at en autoriseret

sundhedsperson, under udøvelsen af sin virksomhed, er forpligtet til at udvise

såvel omhu som samvittighedsfuldhed.

 

Endvidere følger af sundhedslovens kapitel 5, § 15-16 om patienters

medinddragelse i beslutninger, at der forud for al sundhedsfaglig behandling

Skal indhentes et informeret samtykke fra patienten.

 

Ministeriet kan oplyse, at klager over sundhedspersoners behandlinger, kan

rettes til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg,

 

www.Qatientombuddet.dk.

 

Ministeriet skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at ministeriet ved nye

henvendelser kun vil besvare henvendelsen, såfremt der foreligger nye oplysninger i sagen.

 

Med venlig hilsen

 

Louise Avnstrram

 

 

 

 

Sundhedsstyrelsen:

 

Kære Bente Stenfalk,

 

Du har med mails af 26. maj og 7. august 2012 henvendt dig til Sundhedsstyrelsen.

Du henviser i dine mails til et dokument, som du anfører er udgivet af Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser i Århus. Imidlertid fremgår det af det medsendte link at der er tale om en udgivelse fra Dansk Selskab for Almen Medicin.

Jeg vil derfor foreslå at du retter dine spørgsmål vedrørende den liste af sygdomme der optræder i dokumentet til forfattergruppen via Dansk Selskab for Almen Medicin. Selskabet kan kontaktes på dsam@dsam.dk.

Det er din opfattelse at man med ovenstående dokument konverterer fysiske diagnoser til psykiatriske diagnoser, og at denne praksis kan være farlig for patienterne. Til det vil Sundhedsstyrelsen anføre at alle læger jvnf. autorisationsloven er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke, uanset hvilke patienter de behandler.

 

Med venlig hilsen,

Ane Bonnerup Vind

Assisterende læge, ph.d.

T (dir.) +45 72 22 76 07

abv@sst.dk

Sundhedsstyrelsen

Sygehuse og Beredskab

T +45 72 22 74 00 sst@sst.dk 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Danske Regioner:

 

Birgitte Bidstrup, BBS BBS@regioner.dk

09.46 (4 timer siden)

 

Kære Bente Stenfalk

 

Tak for din henvendelse i mail af 26. maj.

 

Du fortæller at du er utilfreds med, at dine diagnoser, som du beskriver er diagnosticeret som fysiske sygdomme, andet sted er konverteret til funktionelle diagnoser. Du henviser til en vejledning, der er udgivet af Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser i Århus, hvor dine fysiske sygdomme beskrives som værende funktionelle. Som følge heraf mener du også, at du derfor bliver fejlbehandlet. Du ønsker desuden oplyst, om Forskningsklinikken har ret til at konvertere andre speciallægers diagnoser på fysiske sygdomme til ’egne’ diagnoser, som er funktionelle.

 

Jeg skal oplyse dig om, på vegne af Carl Holst, at din henvendelse ligger uden for Danske Regioners kompetence.  Danske Regioner henviser dig derfor til andet sted.

Såfremt du ønsker at klage over  fejldiagnosticering eller fejlbehandling skal du rette henvendelse til Patientombuddet (www.patientombuddet.dk). Og ønsker du også at søge erstatning, skal du rette henvendelse til Patientforsikringen (www.patientforsikringen.dk).

 

Med venlig hilsen

 

Birgitte Bidstrup

Juridisk Seniorkonsulent

Sundheds- og Socialpolitisk Kontor

 

Danske Regioner

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

T 35 29 82 21

M 40 22 30 19

E bbs@regioner.dk

 

Officiel post bedes sendt til

regioner@regioner.dk

www.regioner.dk

 

­ 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Patientombuddet:

 

 

Peter Bak Mortensen pbm@patientombuddet.dk

 

Til Bente Stenfalk,

 

Patientombuddet har alene kompetence til at tage stilling til konkrete klager over sundhedsfaglig behandling og patientrettigheder. Patientombuddet har derfor ikke mulighed for at hjælpe Dem med en generel ændring af en eventuel praksis i sundhedsvæsenet.

 

Venlig hilsen

Peter Bak MortensenVicedirektør

 

Patientombuddet

 T(dir.)   7228 6612 

 T(inst.) 7228 6600

 pbm@patientombuddet.dk

 www.patientombuddet.dk

 Patientombuddet • Finsensvej 15 • DK2000 Frederiksberg

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Dans Selskab for Almen Medicin:

 

 

Kære Bente Stenfalk

Dit spørgsmål vedrører, som du selv skriver, et problem inden for sundhedsjuraen. Her skal du have fat i Sundhedsstyrelsens juridiske afdeling.

Generelt som ”almindelig” læge kan jeg oplyse, at enhver kan stille den diagnose han med sine forkundskaber, sygehistorie og evt. undersøgelser finder den mest sandsynlige. Det er jo langt fra alle sygdomme, hvor man har en sikker videnskabelig viden for årsagssammenhænge og derfor kan diagnoser også skifte karakter.

Med venlig hilsen

Torsten Sørensen

DSAM

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Etisk Råd:

 

Den 29. maj 2012 12.51 skrev Rune Klingenberg <rk@etiskraad.dk>:

Kære Bente Stenfalk

 

Tak for din henvendelse til Det Etiske Råd.

 

Som tidligere nævnt har Rådet til opgave at rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om de etiske spørgsmål, der knytter sig til især forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for sundhed, natur, miljø og fødevarer. Rådet skal desuden skabe debat om disse emner i samfundet. Rådet har også mulighed for at behandle etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og biologiskmedicinsk forskning.

 

Som vi forstår din/jeres henvendelse, anser I behandling efter TERM-modellen for at være etisk og juridisk problematisk, da I mener, at denne behandling er uforsvarlig i et lægefagligt perspektiv. Eftersom stridspunktet dermed vedrører fagligheden af behandlingen, og ikke de etiske aspekter i sig selv, er det ikke en sag som Rådet har mulighed for at tage op. Rådet har nemlig ikke mandat til at vurdere fagligheden af en given behandling inden for sundhedsvæsenet.

 

Det er fortsat Rådets opfattelse, at en diskussion og vurdering af anvendelsen af TERM-modellen er bedst egnet til at finde sted i de lægefaglige kredse.

 

Med venlig hilsen

 

Rune Klingenberg

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

 

 Forskningsklinikken:

 

Kære Bente Stenfalk

 

Mange tak for din henvendelse.

 

På Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser finder vi det meget vigtigt, at der både blandt fagfolk og i befolkningen generelt er interesse for patienter med funktionelle lidelser. Vi forsøger efter bedste evne at koncentrere vores arbejde omkring forskning, udredning, behandling og undervisning.

 

Vi får mange henvendelser, og det er desværre ikke muligt for os at besvare alle personligt, da det vil betyde en nedprioritering af det arbejde, vi ellers udfører. Vi håber, at du har forståelse for det.

 

Din mail er blevet videresendt til relevante fagfolk i afdelingen. De vil kontakte dig direkte, hvis de har kommentarer til din henvendelse.

 

Med venlig hilsen

Malene Skjøth

Professor- og forskningssekretær

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Aarhus Universitetshospital

Barthsgade 5, 1

8200 Aarhus N

7846 4320

malene.skjoeth@aarhus.rm.dk www.funktionellelidelser.dk

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Emma Rehfeld, Forskningsklinikken:

 

 Kære Bente Stenfalk

Jeg har desværre ikke mulighed for at fortsætte korrespondancen, idet jeg går ned i tid og må begrænse mine opgaver betydeligt.

 

Med venlig hilsen

Emma Rehfeld

Overlæge, speciallæge i psykiatri

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Århus Sygehus

Barthsgade 5, 1. sal

8200 Århus N

Tlf: 7846 4310

Fax: 7846 4340

Mail: emmarehf@rm.dk

 

 

----------------------------------------

 

 

Lene Toscano, Forskningslklinikken:

 

Kære Bente Stenfalk,

 

Mange tak for din henvendelse og for din store interesse for Funktionelle Lidelser.

 

Først vil jeg lige rette op på en lille misforståelse:

 

Den tekst, som du henviser til, er ikke, som du skriver, et ”skrift, som er udgivet af Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser i Århus, ledet at psykiater Per Fink.” Der er derimod tale om et udkast til en klinisk vejledning, som endnu ikke er udgivet, men som er under udarbejdelse og planlagt til udgivelse af Dansk Selskab for Almen Medicin. Per Fink sidder med i arbejdsgruppen.

 

Jeg vil forsøge at besvare dine spørgsmål så godt som muligt. Du skriver:

 

Hvorfor har Forskningsklinikken tilsyneladende RET til at konvertere mine diagnoser på WHO anerkendte fysiske sygdomme til psykiske / psykiatriske diagnoser?

 

Her bliver jeg nødt til at stille dig et opklarende spørgsmål:

 

Har du været patient på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser? I så fald vil det være en rigtig god idé at tale med den eller de behandlere du har været i kontakt med, hvis du er utilfreds med et behandlingsforløb, eller hvis du er uenig i en diagnose, som du har fået. Generelt har vi en god dialog med vores patienter, og det vil vi naturligvis bestræbe os på også at have i fremtiden.

Hvis du ikke har været i behandling på Forskningsklinikken, kan du ikke have fået en diagnose her. Og så vil jeg anbefale dig at tale med de behandlere, som du er i kontakt med nu for at få en nærmere forklaring på de diagnoser, du har fået.

 

Du skriver: ”Der er en stor forskel på at lide at fysiske sygdomme og psykiske sygdomme, og evt. behandling burde være meget forskellig.”

Det er en gammel opfattelse, at man klart kan adskille fysiske sygdomme og psykiske sygdomme fra hinanden. De senere års forskning viser, at mennesket er langt mere kompliceret. Fysiske forandringer, som fx en blodprop i hjernen, kan give psykiske symptomer i form af ændret personlighed eller depression. Omvendt kan psykiske lidelser som fx depression give fysiske symptomer i form af træthed eller fysiske smerter.

Behandlingen af fysiske og psykiske sygdomme er heller ikke altid forskellig. Fx er motion en væsentlig behandlingsmetode ved genoptræning efter et brækket ben, men motion er også en væsentlig behandlingsmetode ved behandling af depression. Ligeledes er behandling med nogle former for antidepressiv medicin virksom i forhold til så forskellige lidelser som depression og kroniske smertetilstande.

Lige nu sker der rigtig meget interessant forskning på dette område. For ikke så længe siden hørte jeg et spændende foredrag med en forsker, som undersøger virkningen af mindfulness meditation i forhold til kræftpatienter, og de foreløbige resultater tyder på, at der er en positiv virkning. Det betyder ikke, at kræft pludselig skal opfattes som en ”psykisk sygdom”, og det betyder heller ikke, at vi ikke længere skal forske i behandling med kemo-terapi. Men det tyder på, at sammenhængen mellem fysiske og psykiske tilstande er meget mere kompleks, end vi tidligere har troet. De fleste håber, at forskningen vil føre til bedre behandlingsmuligheder for forskellige patienter.

Du skriver: ”Jeg mener, at denne praksis er et overgreb, og at det kan lede til forkert behandling.”

Hvis du mener, at du personligt har været udsat for et overgreb, så vil det bedste være at rette en henvendelse direkte til de personer, som har udsat dig for overgreb. Hvis du har været patient på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og mener, at nogen her har udsat dig for overgreb og forkert behandling, så vil vi meget gerne vide det. Vores ønske er at behandle og hjælpe patienter med funktionelle lidelser. Og vi vil gerne lære af vores fejl og undgå, at nogen føler sig dårligt behandlet.

Du skriver: ”Kan I oplyse mig om, om Forskningsklinikken har RET til at konvertere andre speciallægers diagnoser på fysiske sygdomme til ’egne’ diagnoser, som er psykiske / psykiatriske.Og HVEM som evt. har givet denne ret?”

Diagnoser er ikke nogen ”facitliste” eller noget statisk. Diagnoser er noget, som er under konstant udvikling, og noget som løbende bliver vurderet og revideret i forskningen på forskellige områder. Fx var ”homoseksualitet” engang en diagnose. Det er den som bekendt ikke længere. Engang var ”hiv” og ”AIDS” ikke diagnoser, for man havde ikke opdaget dem endnu. Med andre ord kan en diagnose godt forsvinde, og noget som engang blev opfattet som en behandlingskrævende sygdom kan senere blive opfattet som normalt. Samtidig kan noget nyt blive opdaget, og sygdomme, som man tidligere ikke kendte, kan man nu diagnosticere på en ny måde.

Ofte vil en ny sygdom eller en ny diagnose starte hos en gruppe læger eller forskere, som opdager noget. De giver det et navn og begynder at forske. I en del tilfælde kan det vise sig, at der ikke var noget om teorierne, i andre tilfælde viser forskningen, at der ganske rigtigt er tale om en sygdomsenhed. Og sådan udvikler forskningen sig. Ofte meget langsomt og over mange år. Der kan sagtens gå adskillige år fra en ny diagnose bliver benævnt første gang, og til den optræder som en diagnose i WHO´s diagnose system. På nuværende tidspunkt findes der diagnoser i WHO´s system, som stort set ikke bliver brugt, og samtidig findes der diagnoser, som bruges flittigt, uden at de er defineret i WHO´s system. Fx er ”stress” endnu ikke en diagnose, på trods af, at der forskes i stress og mange bliver syge af stress.

 

Forskningsklinikken konverterer ikke andre speciallægers diagnoser. Der foregår derimod en omfattende forskning i funktionelle lidelser, som har forskellige betegnelser i forskellige lægelige specialer. Forskningen er som al anden forskning underlagt lovgivningen på området og skal godkendes af forskellige myndigheder. Som du vil kunne se på vores hjemmeside er den forskning, som foregår på nuværende tidspunkt, godkendt at Videnskabsetisk komité, Datatilsynet og Lægemiddelstyrelsen.

 

Jeg håber svaret har givet dig en lidt større indsigt dette meget spændende men også meget komplekse område.

 

Med venlig hilsen

 

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Lene Toscano

 

 -------------------------------------------------------------------

 

Min kommentar til Lene Toscanos svar: 

Lene Toscano kommer MEGET behændigt udenom at besvare de vigtigste spørgsmål, ved at køre spørgsmålene over på mig personligt. Jeg beder om en general udtalelse om RETTEN til at konvertere diagnoser, og det slipper hun flot udenom ved at bede mig henvende mig, hvis jeg føler noget sådant er overgået mig!
At der er forskel på fysisk og psykisk sygdom afviser hun, som klinikken plejer at gøre!
På spørgsmål om generelle overgreb, kører hun den igen over på mine 'personlige erfaringer' og slipper således udenom at svare!
OG "diagnoser hedder noget forskelligt i forskellige specialer", så det er altså grunden til, at de overtager flere og flere diagnoser!!!
Det hedder altså ME i et speciale, men 'funktionel lidelse' i et andet! Deraf retten til at konvertere!

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Altså:

Justitsministeren henviser til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har ikke kompetence til at vurdere konkrete sundhedsfaglige behandlinger herunder diagnosticering.

Sundhedsstyrelsen mener, at læger er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke.

Danske Regioner henviser til Patientombuddet.

Patientombuddet har ikke mulighed for at hjælpe.

DSAM henviser til Sundhedsstyrelsens juridiske afdeling.

Etisk Råd henviser til lægefaglige kredse.

Forskningsklinikken mener at: ”diagnoser hedder noget forskelligt i forskellige specialer”, hvorfor de har ret til at konvertere diagnoser.

 

Utroligt at vi ikke kan få et SVAR på dette simple juridiske spørgsmål…

 

---------------------------------

 

Det sidste nye i udviklingen:

 

Kære Bente Stenfalk,

 

Du har med mail af 19. august 2012 henvendt dig til Sundhedsstyrelsen med en række spørgsmål om kvinder, hjertesygdom og funktionelle lidelser.

 

Hjertekarsygdom er en hyppig dødsårsag i Danmark, både blandt mænd og kvinder. Der er gennem flere år lavet flere indsatser med henblik på at forebygge hjertekarsygdom, og bedre diagnostik og behandling af hjertekarsygdom i Danmark.

 

Læger skal, jvnf. autorisationsloven, udvise omhu og samvittighedsfuldhed, når de diagnosticerer og behandler patienter. I den sammenhæng skal læger også tage deres patienter alvorligt når de henvender sig med symptomer. Det gælder både kvinder og mænd, og hvad enten det drejer sig om symptomer på hjertekarsygdom eller symptomer på funktionelle lidelser.

 

Der skelnes generelt ikke mellem godkendte og ikke-godkendte diagnoser og læger på forskningsklinikken må anvende diagnoser under udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed, jvnf. autorisationsloven.

 

Med venlig hilsen

 

 

Ane Bonnerup Vind

Assisterende læge, ph.d.

T (dir.) +45 72 22 76 07

abv@sst.dk

 

Sundhedsstyrelsen

Sygehuse og Beredskab

T +45 72 22 74 00

sst@sst.dk 

 

-------------------------------------

 

I det markerede afsnit giver sundhedsstyrelsen reelt Forsnkningsklinikken for Funktionelle Lidelser RET til at benytte selvopfundne ikke-godkendte diagnoser, derved får de reelt også RET itl at konvertere speciallægeerklæringer fra andre speciallæger... bare de gør det SAMVITTIGHEDSFULDT!!!

 

 

--------------------------------------

 

 

Ovenstående passer imidlertid ikke med Patientombuddets afgørelser i følgende tre sager:

 

”Disciplinærnævnet kan oplyse, at man i forbindelse med udfærdigelse af speciallægeerklæringer ikke bør tilsidesætte kollegaers faglige vurderinger i specialer, man ikke selv har specialfaglig indsigt i, uden at der foreligger en second opinion fra en anden speciallæge i det pågældende speciale.” http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1188425.aspx

 

 

"Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at det fremgår af ICD 10, at man ikke kan konkludere, at en patient har en funktionel lidelse uden at tage højde for, om patienten har en eller flere somatiske lidelser, som kan forklare symptomerne. Det kan videre oplyses, at diagnosen funktionel lidelse hos en patient med en somatisk lidelse kun stilles, hvis det er dokumenteret, at der er manglende overensstemmelse mellem symptomerne."

 

Og videre:

 

"Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge Piet Casier burde have anmodet om indhentning af en aktuel vurdering af smertetilstanden fra en anden speciallæge med henblik på, om der var grundlag for at stille diagnosen funktionel lidelse."

 

http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1294913.aspx

 

 

Nævnet redegør her for baggrunden for, at speciallægen ikke burde tilskrive patientens symptomer psykiske/psykiatriske årsager:

 

"Det er videre disciplinærnævnets opfattelse, at der foreligger dokumentation fra andre lægelige specialer, omhandlende diagnosticerede fysiske og psykiske sygdomme på baggrund af faktuelle og objektive undersøgelses- og behandlingsresultater, herunder medfødt hofteluksation, talrige luksationer af højre skulder, fibromyalgi, hypermobilitetssyndrom og ADHD.

 

Disciplinærnævnet kan oplyse, at man i forbindelse med udfærdigelse af speciallægeerklæringer ikke bør tilsidesætte kollegaers faglige vurderinger i specialer, man ikke selv har specialfaglig indsigt i, uden at der foreligger en second opinion fra en anden speciallæge i det pågældende speciale."

 

http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1188425.aspx

 

 

Sammenfatning af de tre afgørelser:

 

 

- at speciallæge ikke kan/må tilsidesætte diagnose stillet af speciallæge indenfor andet speciale

 

- at diagnosen funktionel lidelse for så vidt slet ikke er en diagnose

 

- at diagnosen funktionel lidelse ikke bør gives, når symptomerne kan forklares med somatisk lidelse - og i den forbindelse: uden at tilstrækkelig somatisk afklaring har fundet sted

 

- at diagnosen fibromyalgi (og således også andre diagnoser, som Forskningsklinikken har inddraget), som erkendes indenfor eet speciale, ikke kan tilsidesættes og erstattes med anden diagnose.

 

Patientombuddets afgørelser går således imod Sundhedsstyrelsens mening om, at Forskningsklinikken må anvende godkendte og ikke-godkendte diagnoser i flæng og efter forgodtbefindende.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Links

 

Links