Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

 

 

 

 

Hermed Karinas Hansens historie fortalt af hendes forældre.


 

D. 12. februar 2013 var dagen hvor vores datter, Karina, der er lider af alvorlig ME ( G.93.3 ) blev tvangsindlagt, frataget sin menneskeret til at selv at bestemme hvilken behandling hun ønsker for sin sygdom ( ME g.93.3 ), sin ret til selv at vælge hvilke læger hun ønsker at være tilknyttet, sit valg af hvem der skal varetage hendes interesser, økonomisk og personligt og være hendes talerør udadtil. Hun har siden været underlagt en behandling, af psykiaterne Per Fink, og Nils Balle Christensen fra FFL, hvor psykiater Nils Balle Christensen har den overordrende ansvar for Karinas behandling.

Karinas diagnose ( ME G.93. 3 ) er oprindeligt foreslået af Kong Christians Gigthospital i 2008, hvor hun var indlagt i tre uger. Senere bekræftet af tre læger, der alle har special viden om den somatiske sygdom ME ( G.93.3 ). Karina har været igennem årelang udredning, også hos psykiater, og er på intet tidspunkt erklæret psykisk syg på nogen måde. ( skrevet i læge journaler )

På trods af det, blev hun tvangsindlagt som en inhabil person, konstateret af to læger, Henrik Trøger og Christian Møller Nielsen, uden at disse læger har special viden om sygdommen ME ( G.93.3 ). Paykiater Jens Nørbæk ( Nørbak ) fra Liaison klinikken i København, der aldrig har haft kontakt med Karina, eller med os forældre, har ud fra oplysninger om hendes tilstand, fra det etablerede sundhedssystem erklæret, at Karinas ME symptomer kan sidestilles med sindssyge. - Det var Sundhedsstyrelsens der befalede at Karina skulle have uvarslet lægetilsyn, der så skulle afgøre, om hun kunne tvangsindlægges til psykiatrisk behandling. ( har det på skrift )

Karina har nu i over et år været tvangsindlagt på Hammel Neurocenter, underlagt behandling af psykiater Nils Balle Christensen fra FFl. der har, uden at have specialviden om hendes sygdom ME ( G.93.3 ), konverteret hendes fysiske sygdom til en psykisk sygdom, en psykisk sygdom der end ikke har en diagnosekode (PAWS) ( optaget på Lydbånd )

Overlæge Jens Gyring og den ledende overlæge Merete Stubkjær på Hammel Neurocenter, og psykiater Nils Balle Christensen fra FFL, der er ansvarlige for Karinas behandling, har fået utallige oplysninger om symptomer ved alvorlig ME. Disse symptomer har de bemærket ved Karina, men betegner dem som psykiske symptomer.( optaget på lydbånd ) De er oplyst om, at abnorme organiske afvigelser kan påvises ved special prøver, analyseret på anerkendte laboratorier i udlandet. Nogle af verdens mest anerkendte ME specialister, har henvendt sig til de behandlingsansvarlige læger og psykiater, for at rådgive om behandling af en alvorlig syg ME patient som Karina, så der ikke sker fejlbehandling. En fejlbehandling vil få fatale konsekvenser for Karinas chance for forbedring i tilstanden, og har i flere tilfælder ført til, at alvorlig syge ME patienter er afgået ved døden,. ( er dels på skrift og dels på lydbånd )

Utallige gange har vi inderligt bedt Jens Gyring, Merete Stubkjær, Nils balle Christensen, og Karinas værge, Kaj Stendorf om, at Karina må få en second opinion, af læger med specialviden om ME, så det kan blive af/bekræftet, om der er noget organisk der forklarer Karins tilstand. De udenlandske ME specialister tilbyder, at komme til Hammel Neurocenter for at tilse Karina, og sørge for at de rette prøver bliver taget og analyseret, og dermed give en second opinion ( har det på skrift ) det bliver konsekvent afvis af de behandlingsansvarlige læger Jens Gyring, Merete Stubkjær og psykiater Nils Balle Christensen ( optaget på lydbånd )

Deres begrundelse for afvisning af en second opinion, fra specialister med specialviden om ME, er dybt bekymrende. Værgen Kaj Stendorfs argument er, at han ikke betvivler psykiater Nils Balle Christensens vurdering af Karinas tilstand. Psykiater Nils Balle Christensen og den ledende overlæge Merete Stubkjærs begrundelse er total selvmodsigende, og munder ud i, at de alene vil stå for behandlingen, og at de ikke ønsker nogen udenfor huset ( Hammel Neurocenter ) skal blande sig i behandlingen, og ingen blodprøver må komme uden for huset. Samtidig får vi oplysninger om, at de samarbejder med engelske psykiater om Karina, der skal tilse hende på Hammel Neurocenter. En af de engelske psykiater Nils Balle Christensen samarbejder med omkring Karina er Peter White. ( optaget på lydbånd ) En anden engelsk psykiater vil ikke have sit navn frem.

De opdateringer vi har fået under tvangsindlæggelsen, fra de behandlingsansvarlige Læger/psykiater, om Karinas tilstand, er dybt bekymrende. De behandlingsansvarlige roder sig ud i selvmodsigelser, de modsiger hinanden gang på gang, den ene overlæge beskylder den anden for fortælle os usandheder. ( har vi på skrift, telefon notater, og lydbånd )

I al den tid Karina har været indlagt er vi, hendes forældre, blevet forment adgang til at se Karina, med vidt forskellige, og selvmodsigende forklaringer om årsagen. ( har vi på lydbånd og på skrift ) Undtagelsesvis har hendes storesøster, fået tilladelse til at se hende to gange, sidste gang var i april 2013, men det var med betingelser. Hun fik besked på hvad hun måtte sige, og hvad hun ikke måtte sige, hun skulle vise Karina at hun var positiv over for den behandling Karina var underlagt, og hun måtte ikke gå alene ind på stuen til hende. Det var en betingelse, at en fra personalet skulle være til stede. (samtale fra et møde, og optagelse på lydbånd ) Men for Karinas søster var det ikke menneskeligt muligt, at agere positivt. Hun så tydeligt, at der var sket en forværring i Karinas tilstand, der var så chokerende, at hun begyndte at græde. Karina var ligbleg og så meget dårlig ud, og genkendte ikke sin egen søster, der jævnlig havde kontakt med Karina før hun blev tvangsindlagt, idet hun som sygeplejerske, af og til hjalp til med plejen af Karina i hjemmet.

Karina har ikke haft mulighed for at kontakte omverden, siden dagen efter tvangsindlæggelsen, hvor hendes mobiltelefon løb tør for strøm. De behandlingsansvarlige vil ikke være hende behjælpelig med, at sørge for hun har adgang til en mobiltelefon der fungerer. ( har vi på lydbånd ) Det sidste vi har hørt fra Karina, var da hun ringede hjem d. 13. februar 2013 og sagde: mor, hvordan skal jeg komme væk herfra - jeg kan ikke klare det. Samme dag foretager hun allersidste opkald til politiet ( udskrift fra opkald fra Karinas mobiltelefon )

Det er ubærligt, at tænke på hvilken rædsel og hvilke smerter Karina dag efter dag må udholde. Hun er ufrivillig blevet psykiaternes forsøgskanin. Det er hun pga. at de behandlingsansvarlige læger/psykiater ikke har erfaring med at behandle alvorlig syge ME patienter. ( har vi fra telefon notater, og fra møde hvor der var vidner med )

Den behandlingsansvarlige psykiater Nils Balle Christensen har meddelt os, at det er uden betydning hvilken diagnose Karina har. ( har vi på skrift ) Hun bliver dagligt udsat for fysisk genoptræning og sanse terapi, hun bliver ikke spurgt, om hun kan klare det ene eller det andet, men får ordre på hvad hun skal. Uanset hvordan hun forsøger at beskytte sig selv mod disse overgreb og fejlbehandlinger - som at græde, vende ryggen til, kradse ergoterapeuten, er hun er oppe mod en overmagt der har kontrollen over hende, og som har dømt hende til at være et psykisk tilfælde. ( er optaget på lydbånd )

Den behandlingsansvarlige psykiater Nils Balle Christensen har konsekvent nægtet, at Karina får en second opinion, hvor hun kan blive tilset af en udenlandsk professor, med special viden om sygdommen ME ( G. 93.3. ) og hvor der bliver taget special prøver, som anbefales for ME patienter. ( er optaget på Lydbånd )

Det er dybt rystende at noget sådan foregår i et land som Danmark, og i en så oplyst verden vi lever i. Der findes et utal af videnskabeligt veldokumenteret biomedicinske forskningsresultater fra udlandet, der beviser at ME er en fysisk sygdom. Det er ikke en sygdom der kan trænes væk, tværtimod kan det give fatale kroniske skader. Og det er da heller ikke lykkes psykiaterne, at få Karina til at kunne gå efter et års genoptræning. Det er derimod lykkes dem at fratage hende evnen til at kunne tale, og genkende sin egen familie ( søster ), og påføre hende grusomme symptomer der ikke har været til stede før tvangsindlæggelsen. Det forsøger psykiater Nils Balle Christensen, at forklare med, at Karina bare skal vise, at hun kan gå og tale, og at alle symptomer er psykiske. ( er på lydbånd og på skrift )

En verden er i chok over Karinas skæbne, og hvordan ME patienter bliver bliver mødt med mistro, og fejlbehandles i det Danske Sundhedssystem. I disse år tonser videnskaben i udlandet frem med beviser på fysiske abnorme afvigelser ved ME ( G. 93.3 ) men det vil man i Danmark hverken høre elle se.

Vi er en familie, forældre og søskende, der er fyldt med sorg, afmagt og vrede over, at noget så frygtelig overhovedet kan forekomme og er dybt bekymrede over Karinas videre skæbne.

Mvh Per og Ketty Hansen.

 

 

Se også Karinas forældres beskrivelse af indlæggelsen med de ansvarlige lægers mavne, her gengivet i Ekstrabladet og delt pt 3944 gange:

 

http://ekstrabladet.dk/nationen/article2297868.ece 

 


---------------------------

 

 

Fredericia, den 14-04-2014
Donation

Hjælp Karina Hansen


Karina er tvangsindlagt, tvangstilbageholdt og tvangsbehandlet på Hammel Neurocenter og har fået tvangstilkendt en værge. Familien må ikke besøge hende, og hun kan ikke besøge familien, fordi hun ikke er i stand til at bevæge sig. Denne uretfærdige behandling skal stoppes, og Karina skal have sine menneskerettigheder tilbage, det kan desværre kun gøres ved hjælp af jura, og derfor er der brug for kapital.

Alle donationer går ubeskåret til Karinas sag.


OBS! 

Hvis det er muligt at overføre via banken, så benyt venligst denne mulighed frem for PayPal. Der er gebyr og procenter der trækkes fra beløbet via PayPal, men fra udlandet er det billigere med PayPal end med bankoverførsler, afhængigt af beløbets størresle.

 

Konto hos Nykredit Bank, reg.nr. 5479 og konto nr. 5713983

 

Udenlandske donationer: E-BAN Nr.: DK035479-0005713983Swift add/BC: NYK BDKKK.

 

Indbetaling via PayPal på e-mail adresse: s.g@dadlnet.dk

 

 

Samlet doneret beløb pr.:

 

Fredag den 25-07-2014 = 27.746 Dkkr

Fra USA, England og Australien med også, der via PayPal på to uger har doneret 3188 Dkkr. 

 

Med venlig hilsen
Stig Gerdes

OBS! Doneret beløb kan løbende følges på I Klemme I det Kommunal System (Facebook) - Under fanen "Noter".
-------------------------------------------------------------------

 

Kære Stig Gerdes !

Ketty og Per Hansen har givet mig lov at besvare nedenstående, og i den anledning kan jeg bekræfte, at der kører en retssag, idet umyndiggørelsen af Karina Hansen er indbragt for Landsretten, efter at Byretten uden nogen sagsbehandling stadfæstede umyndiggørelsen.

Det kan forældrene som nærmeste pårørende til Karina Hansen, selvom hun selv er umyndiggjort.

Der er ingen mulighed for retshjælp, da sager af denne karakter er undtaget fra retshjælpsdækningen, og Landsretten har nægtet at meddele fri proces til forældrene, da man ikke mener, at Karina Hansens forældre har brug for advokatbistand.

Tilsidesættelsen af umyndiggørelsen er det eneste, der vil sætte Karina Hansen i stand til selv at handle og kræve erstatning.

Landsretssagen har kørt siden september, da Byretten traf afgørelse.

Hvad de økonomiske omkostninger vil blive, er svært at sige, men byretssagen har allerede kostet forældrene små kr. 70.000,00, og landsretssagen bliver ikke billigere.

I landsretten skal alt materiale produceres i 5 eksemplarer, og der må regnes med omkostninger til rejse og ophold i forbindelse med sagens behandling, som vil foregå i Viborg.

Det kan derfor nemt løbe op i kr. 100.000,00, idet de første kr. 30.000,00 allerede er påløbet.

Forældrene vil derfor være dybt taknemmelige for enhver støtte.

mvh

Advokatfirmaet Keld Parsberg
Bredgade 23
1260 København K
Tlf.: ( 45 ) 33 14 19 40
Fax.: ( 45 ) 33 13 30 35

 

----------------------------

 

Læs advokat Jakob Skjoldnas henvendelse til rette myndigheder angående sagen om Karina Hansen:

 

 

§ 71 Tilsynet                                                                                        xx.07.2014

V/ Formand Liselott Blixt og

Folketingets Sundhedsudvalg

V/ Formand Karen Klint

 

 Vedr. : Karina Hansens tvangsindlæggelse på Hammel Neurocenter

 

Jeg retter herved henvendelse til § 71 Tilsynet på vegne af Karinas forældre Ketty og Per Hansen og på vegne af ME Foreningen, fordi vi er bekendt med, at § 71 Udvalget for nyligt har tilset Karina på Hammel Neurocenter.

 

Jeg går ud fra, at § 71 Udvalget har fået en redegørelse for Karinas behandling fra Neurocentret, herunder fra overlæge i psykiatri Niels Balle Christensen (NBC) fra Forskningsenheden for Funk-tionelle Lidelser (FFL), hvilken overlæge skulle være behandlingsansvarlig for Karina.

 

Jeg vil i denne forbindelse redegøre for, hvorledes speciallæger med ekspertise i postviralt træthedssyndrom (ME) vurderer Karinas sygdom.

 

Indledningsvist vil jeg dog give følgende generelle oplysninger om ME:

 

 ME (= Myalgic Encephalomyelitis; myalgia= muskelsmerter; encephalomyelitis= rygmarvs- og hjerne inflammation/ betændelse) er en alvorlig somatisk sygdom med dybtgående påvirkning af nervesystemet, hormonsystemet, immunforsvaret, energistofskiftet på celleplan og kredsløbet.

 

For de fleste patienter begynder sygdommen med en simpel infektion, f.eks. i forbin-delse med mononukleose eller influenza, men sygdommen mistænkes også for at være fremkaldt af skimmelsvamp, blodtransfusioner, vaccinationer, whiplash, tungtmetal-forgiftning og borrelia infektion.   

Hovedsymptomet er en markant hurtig trætbarhed ved fysisk og mental aktivitet med efterfølgende influenza-lignende og smertebetingede symptomer og forværring af øvrige symptomer, jf. nedenfor. Aktivitet medfører endvidere en unormal udmattelse og forlæn-get restitutionsperiode, hvorfor den syges tidligere aktivitetsniveau er markant reduceret. Der sondres mellem mild reduktion (ca. 50%), moderat reduktion (for det meste hjem-me), svær reduktion (for det meste sengeliggende) og meget svær reduktion (sengelig-gende med behov for hjælp til basale funktioner).

 

De meget svært syge patienter må være sengeliggende i et mørkt, lydafskærmet rum og kan ikke tåle den mindste fysiske eller psykiske anstrengelse. Den belgiske professor De Meirleir (som var en af de nedenfor nævnte førende 26 behandlere/ forskere i verden, og som  bl.a. behandler danske ME patienter, som ikke kan få hjælp i det danske sundheds-system) har således udtalt, at meget svært syge ME patienter ”skal lænkes til sengen”. Det er faktisk lykkedes denne belgiske professor at bedre sådanne svært syge ME syge patienters helbred væsentligt.

Andre alvorlige symptomer er:

 

I.                   Neurologiske skader:

1.      Kognitive problemer

a. Besvær med informationshåndtering, herunder nedsat tankevirksomhed, dårlig koncentration, forvirrethed, desorientering, ubeslutsomhed, langsom tale.

b.Korttidshukommelsestab.

2.      Smerter

a. Hovedpiner: kroniske, generelle hovedpiner ofte med smerter i øjnene, bag øjnene eller i baghovedet som kan være associeret med nakkesmerter; migræne; spændingshovedpine.

b.Betydelige smerter i muskler, muskelvedhæftninger, lemmer, mave og bryst.

3.      Søvnforstyrrelser

a. Forstyrrede søvnmønstre, herunder søvnløshed, forlænget søvn, incl. naps, søvn om dagen og vågen om natten, jævnlig opvågning, opvågnen meget tidligere end før sygdom, livlige drømme/ mareridt.

b.”Uforfriskende” søvn, herunder følelse af udmattelse uanset varighed af søvn, søvnighed i dagtimer.

4.      Sanse- og motoriske forstyrrelser

a. Sanseforstyrrelser, herunder manglende evne til at focusere synsmæssigt, sensibilitet over for lys, støj, vibrationer, lugt, smag og berøring.

b.Motoriske forstyrrelser, herunder muskelsvaghed, ufrivillige muskelsammentrækninger, dårlig koordination, usikkerhed på benene.

II.                Problemer med immunforsvaret, mavetarmsystemet og vandladningen

1.      Tilbagevendende eller kroniske influenza lignende symptomer, som typisk kommer eller forværres ved aktivitet, herunder ondt i halsen, bihulebetændelse, hævede eller ømme lymfekirtler

2.      Sårbarhed over for virusinfektioner med forlænget helbredelsestid.

3.      Mave- og tarmproblemer, herunder kvalme, mavesmerter, opsvulmet mave, irritabel tyktarm.

4.      Vandladningsproblemer, herunder pludselig eller hyppig vandladningstrang; nattetisning.

5.      Sensibilitet over for mad, medikamenter, lugte og kemikalier

III.             Beskadigelse af energisystemet

1.      Kredsløbsforstyrrelser, herunder intolerance for at sidde oprejst, hjertebanken med eller uden hjerterytmeproblemer, svimmelhed

2.      Åndedrætsproblemer, herunder åndenød, besværet åndedræt, udtrætning af brystmuskulatur.

3.      Tab af temperatur stabilitet, herunder unormal lav kropstemperatur, markante daglige temperaturændringer; svedeture, tilbagevendende  fornemmelser af feber med eller uden let temperaturstigning, kolde hænder og fødder.

4.      Intolerance over for ekstreme temperaturer.

 

Sygdommen er internationalt anerkendt og har i WHO´s sygdomsregister (ICD-10) koden G93.3. Ved definitionen af sygdommen er det udtrykkeligt anført, at der ikke må være nogen psykisk årsag til udmattelsestilstanden eller sygdommens øvrige symptomer. Sygdommen er således per definition en ikke- psykisk lidelse!  

 

 

Kilde: Konsesus-dokument udarbejdet i 2011 af panel af verdens førende ME behandlere/ forskere

             (26 behandlere/ forskere med samlet ca. 400 års klinisk og undervisningsmæssig erfaring).

 

                                                                                       ----------------------------------------

 

Efter disse indledende oplysninger om sygdommen ME vedlægges kopi af journal fra 18.02.2010 til maj 2012 fra speciallæge i intern medicin & infektionsmedicin, dr. med. Henrik Isager (HI), som var (han er nu gået på pension) en af de få danske speciallæger med ekspertise i ME.

 

Af journalens side 3 forneden fremgår det, at HI ikke er i tvivl om, at Karina lider af ME/ CFS (WHO´s diagnosekode G93.3), at sygdommen er udløst af en mononucleose infektion i 2004, og at Karina nu (i 2010) er meget svært ME syg med minimale energireserver.

 

På journalens side 4 og 5 er det nærmere beskrevet, hvad sygdommens fysiske årsager er, ligesom det er beskrevet, hvorledes sygdommens meget pinefulde tilstand kan lindres.

 

Det fastslås imidlertid også nederst på side 4, at sygdommen er varig, dvs. uhelbredelig.

 

Der vedlægges endvidere lægeerklæringer af 18.03.2011 og 01.09.2011 fra den norske læge og ME ekspert Mette Sophie Johnsgaard samt kopi af brev 06.03.2013 fra samme. Denne norske ekspert erklærer sig enig i, at Karina lider af ME i meget svær grad og advarer i sit brev af 06.03.3013 (sendt efter tvangsindlæggelsen) meget imod den stress, som en tvangsindlæggelse medfører.

 

Neurocentret og NBC´s opfattelse af Karinas sygdom er os bekendt helt i strid med HI´s og Johns-gaards diagnoser. Efter det oplyste skulle NBC således opfatte Karinas sygdom som en Funktionel Lidelse således, at Karinas alvorlige tilstand reelt skulle være psykisk forankret (psykosomatisk/ somatoform). I praksis har NBC således givet Karina diagnosen ”Anden Somatoform Lidelse” kort efter Karinas tvangsindlæggelse på Neurocentret i februar 2013.

 

Efterfølgende (i sommeren 2013) skulle NBC have givet Karina den meget sjældne psykiatriske diagnose ”Pervasive Arousal Withdrawal Syndrome”(PAWS). Der er tvivl om, i hvilket omfang denne diagnose overhovedet er anerkendt, idet den ingen WHO kode har, og idet den kun er anvendt nogle få gange, og fortrinsvist på børn i flygtningelejre. Denne psykiske lidelse skulle være karakteriseret ved, at barnet nægter at tale, gå, spise, sørge for sin hygiejne m.v. og vredt afviser enhver kontakt med omverdenen, herunder afviser ethvert tilbud om hjælp og behandling. Diagnosen skulle ikke kunne anvendes på voksne personer. Karina er nu 25 år! Karina har endvidere aldrig før tvangsindlæggelsen nægtet at tale, gå, spise og sørge for sin hygiejne, og  har tværtimod samarbejdet om tilbud om hjælp og behandling. (på et tidspunkt kunne hun dog ikke gå og sørge for sin hygiejne mere, men var stadig samarbejdsvillig).

 

 Som det fremgår af ovenstående er der grundlæggende lægelig uenighed om årsagen til Karinas meget dårlige helbredsmæssige tilstand. Karina sagen er et grelt eksempel på, hvad der sker, når man i Danmark i vidt omfang ser bort fra en række veldefinerede sygdomme med selv-stændige diagnosekoder i WHO sygdomsregister ICD-10, og i stedet kalder disse sygdomme for Funktionelle Lidelser, jf. de mange kritiske spørgsmål, som Folketingets Sundhedsudvalgs medlemmer stillede i det nyligt afholdte Samråd med Sundhedsministeren.

 

Det synes ud fra en nøgtern vurdering svært at fæste lid NBC´s diagnose(r), idet FFL aldrig har fremlagt lægevidenskabelig dokumentation for, at ME (og de øvrige 22 anerkendte somatiske syg-domme, som FFL har inddraget under forskningsdiagnosen Funktionelle Lidelser), er psykoso-matiske/ somatoforme lidelser, hvorimod ME som nævnt er en internationalt anerkendt, somatisk sygdom, som længe (siden 1969) har været opført i WHO´s sygdomsregister.

 

Endvidere påpeges det, at Karina flere gange tidligere er undersøgt af psykiatere uden, at der er blevet stillet psykisk diagnose.

 

Første gang blev Karina undersøgt af Psykiater Ole Nielsen, Holstebro i begyndelsen af 2007. Psykiateren skriver i journal af 13.02.2007 bl.a. flg.:

”..Jeg synes ikke, der er tegn til depression eller atypisk depression, og der er heller ikke andre symptomer som tegn på, at der skulle være en mere ondartet psykiatrisk lidelse under opbygning. Er jo god i kontakten, men er bare uendeligt træt og har hovedpine….”

 

Anden gang blev Karina undersøgt af NBC selv i foråret 2008. NBC skriver bl.a. i journal af 09.04.2008:

Psykiatrisk vurdering:

19-årig pige med udseende alderssvarende.Vågen, klar, samlet og relevant. Hun fremtræder på in-gen måde som dybere deprimeret. Hun fremkommer ej heller med noget produktivt psykotisk. Hun er lidt stille, men i øvrigt afslappet i samtalesituationen og giver god kontakt, såvel formelt som emotionelt. Hun er ikke præget af nogen svære forstyrrelser i karakterstrukturen. Hun har lette eva-sive træk som det eneste. Der er ingen angstproblematik og ingen depressive symptomer udover en forståelig tristhed over tilstanden. Symptomerne synes egodystone og der er en tydelig afstand til disse.

Diagnose: /F45.3 somatoform autonom dysfunktion obs. pro./

 

Konklusion:

19-årig pige med vag disposition til depression. Udredes for kronisk træthed. Endnu er der ikke fun-det positive tegn på somatisk lidelse. Hvis alle prøver viser sig at være negative er der stor sandsyn-lighed for at hun er ved at udvikle en somatoform tilstand, som hun får antydet. I så fald vil jeg foreslå behandling med kapsel cymbalta startende med 30mg morgen taget til morgenmåltid stigen-de til 60mg morgen efter en uge. Herudover kognitiv symptom behandling ved kognitivorienteret og uddannet smertepsykolog. Endvidere er pt. anbefalet at fortsætte allerede institueret motionspro-gram og øvelser. Hun er forklaret sammenhængen mellem kropslige fornemmelser og psyke. Ved yderlige uklarheder kan nyt tilsyn rekvireres,

Med venlig hilsen

 

Niels Balle Christensen”

 

Som det fremgår var psykiater Ole Nielsen og NBC enige om, at der ikke var symptomer på depres-sion eller nogen sværere psykiatrisk lidelse (psykose). NBC mente, at Karina, hvis der ikke blev fundet tegn på somatisk lidelse, kunne være ved at udvikle en somatoform tilstand og foreslog i så fald behandling med antidepressiv Cymbalta. Imidlertid er Karina jo efterfølgende af HI og Johns-gaard diagnosticeret med den somatiske lidelse ME (hvilket NBC er fuldt bekendt med, jf. neden-for) , hvorfor det forekommer uforståeligt , at NBC ignorerer disse diagnoser, især når NBC offent-ligt har oplyst, at han samarbejder med HI om ME patienter.

 

NBC ´s holdning synes så meget mere uforståelig på baggrund af, at han den 27.09.2012 selv i brev til Rehabiliteringscentret, Holstebro stillede diagnosen G93.3 ME/CFS (hvilket må have været en henvisning til HI´s ovennævnte journal). NBC angav ganske vist ved samme lejlighed også diagno-sen F48.0 Neurasteni. Denne sygdom er en psykisk (funktionel) lidelse, men det kan undre, hvor-dan NBC kan fremkomme med en psykisk diagnose på et tidspunkt, hvor han ikke har undersøgt endsige talt med Karina (siden foråret 2008, jf. ovenfor).

 

NBC skulle i øvrigt ikke selv have kendskab til PAWS, udover hvad han har kunnet læse i den psykiatriske litteratur, og har derfor også først stillet diagnosen efter at have rådført sig med engelske psykiatere, bl.a. den kontroversielle psykiater Peter White, som for år tilbage var årsag til en international konflikt mellem WHO og Storbritannien, fordi han ville gøre ME til en psykiatrisk lidelse. NBC er ikke desto mindre meget sikker på, at han kan helbrede Karina for de påståede psykiske lidelser og dermed også for hendes alvorlige fysiske gener/ symptomer. Disse oplysninger er meddelt af NBC på møde med Karinas pårørende i august 2013.

 

Der er således betydelig tvivl om, hvorvidt Karina skulle være sindssyg (PAWS). Hvis Karina skulle være sindssyg på nuværende tidspunkt, må det konkluderes, at hun i så fald er blevet det efter tvangsindlæggelsen, idet alle lægelige undersøgelser, herunder fra NBC selv, viser, at hun ikke var sindssyg før tvangsindlæggelsen.

 

Det kan i denne forbindelse frygtes, at den nedenfor beskrevne isolering af Karina fra de pårørende har skadet hende psykisk. Det er således almindeligt kendt, at en væsentlig del af  isolationsfængslede forbrydere udvikler psykiske lidelser allerede efter få måneders isola-tionsfængsling.

 

 

NBC behandler så vidt vides Karina som alle andre med funktionelle lidelser, nemlig som om hun har en depression. Dvs. med gradueret træning (genoptræning), kognitiv terapi og muligvis antidepressiver.

 

Hvis NBC´s diagnose er forkert, kan denne behandling have fatale følger for Karina:

 

Gradueret træning/ genoptræning kan for patienter, som lider af ME i svær grad, forværre helbreds- tilstanden og i værste fald være livstruende. Der henvises til HI´s journal side 4 midt, hvor der rede-gøres for dette, ligesom der henvises til den ovenfor citerede belgiske Professor.

 

Forceret motion og manglende lægeligt kendskab til ME må i det hele taget anses for hovedårsagen til, at Karinas helbredstilstand er blevet så dårlig.

 

Sygdommens udløsende faktor må som nævnt antages at have været en mononucleose infektion i 2004. Denne infektion blev først erkendt i 2005, hvorfor den ikke blev behandlet effektivt. De symptomer på ME (bl.a. yderligere infektioner, maveproblemer og først og fremmest en overvæl-dende træthed), som viste sig i årene efter mononucleose infektionen, var der således ingen læger, som var i stand til at sætte den rigtige diagnose på, men alle opfordrede til, at Karina skulle motio-nere og på anden måde holde sig aktiv, hvilke råd med stor sandsynlighed løbende har forværret Karinas helbredstilstand.

 

 Først i begyndelsen af 2008 diagnosticerede lægerne (på et gigthospital i Gråsten) forsøgsvist Karina for ME med diagnosekoden G93.3. Karinas forældre blev imidlertid ikke gjort opmærksom på, hvilken sygdom der var mistanke om. Endvidere gav både Gigthospitalet og Karinas daværende læge udtryk for, at det var vigtigt, at hun blev mere fysisk aktiv og eventuelt blev presset hertil!

 

Forældrene blev først i slutningen af 2009 af et familiemedlem gjort opmærksom på, at Karina kunne lide af ME, hvilket herefter blev bekræftet af overlæge Valerius fra Hvidovre Hospital og senere fulgt op af HI´s grundige undersøgelse og diagnosticering i begyndelsen af 2010, jf. ovenfor.

 

Der henvises endvidere til HI´s journal, side 13 midt, hvor Karinas tilstand skønnedes at være livstruet efter, at hun havde fået det markant dårligere i forbindelse med nytårsskyderiet ved årsskiftet 2011/2012. Det kan dog oplyses, at Karina fra sommeren 2012 fik det bedre, og at hun i februar 2013, hvor hun blev tvangsindlagt, stadig havde det noget bedre end året før!

 

Det vides ikke, om NBC har givet Karina antidepressiver, men hvis dette er tilfældet, vil det være meget farligt, da ME patienter normalt ikke kan tåle den slags medicin, jf. ovenfor. I Karinas tilfælde er der tidligere sket 3 alvorlige forværringer af hendes tilstand efter henholdsvis anvendelse af bedøvelsesmiddel i forbindelse med en galde-stensoperation, ved influenzavaccination og ved en (forsøgsvis) tidligere behandling med antidepressiver (af ovennævnte psykiater Ole Nielsen). Karina har da også efter oplysninger fra Neurocentret klart modsat sig sig behandling med antidepressiver, ligesom forældrene ved kontakt med Neurocentret har advaret mod antide-pressiver o. lign. 

 

                                                                 ---------------------------

 

Da der må siges at være betydelig tvivl om, hvorvidt NBC´s diagnose(r) og behandlinger er korrek-te opfordres § 71 Tilsynet til at henstille til Neurocentret om at lade Karina undersøge af en uafhængig, udenlandsk ekspert i ME og til, at der i denne forbindelse gennemføres analyse af blodprøver m.v. fra Karina, så det en gang for alle kan blive fastslået, om Karina lider af en alvorlig somatisk sygdom eller om hendes gener er psykosomatiske.

 

Endvidere opfordres § 71 Tilsynet til at henstille til Neurocentret om at få en second opinion fra en uafhængig (ej tilknyttet FFL) speciallæge i psykiatri, som har kendskab til symptomer-ne ved ME, herunder særligt de kognitive problemer, jf. ovenfor, så det kan blive vurderet, om Karina, som hævdet af NBC, nu lider af en sjælden (tvivlsom?) psykiatrisk lidelse.

 

Det oplyses endvidere, at Neurocentret siden tvangsindlæggelsen af Karina i februar 2013 stedse har nægtet Karinas forældre adgang til at besøge Karina. Nægtelsen er formelt begrundet i, at Kari-na ikke har givet tilladelse, men årsagen skal nok snarere findes i, at forældrene er stærkt kritiske over for NBC´s psykiske diagnoser.

 

Karina behandles derfor de facto som en isolationsfængslet forbryder, selv om hendes eneste ”for-brydelse” er, at hun har pådraget sig en meget alvorlig sygdom. Det påpeges, at Karina flere gange før tvangsindlæggelsen udtrykkeligt modsatte sig, at hun blev fjernet fra hjemmet, og at hun iht. Neurocentrets egne oplysninger efter tvangsindlæggelsen både verbalt og fysisk har forsøgt at modsætte sig behandlingen.

 

§ 71 Tilsynet opfordres derfor yderligere til at henstille til Neurocentret, at Karinas forældre og søskende får mulighed for at besøge hende.

 

Jeg vedlægger kopi af Karinas forældres kommentar til sagen dateret den 20.05.2014

 

Jeg er bekendt med, at § 71 Tilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af Karinas tvangsindlæggelse, hvorfor jeg nedenfor redegør for dette spørgsmål over for Folketingets Sundhedsudvalg, idet dette aspekt af sagen dårligt kan ignoreres ved vurderingen af de rent lægefaglige spørgsmål i sagen

 

 

                                                           --------------------------------

 

                                                 Tvangsindlæggelsens lovlighed

 

I maj 2010 havde Karinas daværende læge tvunget Karina til at lade sig sygehusindlægge på neuro-logisk afdeling. På sygehuset blev Karinas sygdom forværret, da personalet ikke vidste, hvorledes en alvorlig syg ME patient skulle behandles. Ikke desto mindre undersøgte lægerne, om der var mu-lighed for at tvangstilbageholde Karina iht. Psykiatriloven (Lov om Anvendelse af Tvang i Psykia-trien). Dette blev imidlertid opgivet, da Karina (ifølge embedslæge Børge Sommer) ” ikke op-fattes depressiv eller psykotisk”.

 

Karina kom derfor efter eget ønske hjem igen efter 3 dages sygehusophold. Karina var efter denne oplevelse fast besluttet på, at hun ikke mere ville behandles på sygehus.

 

I midten af maj 2011 aflagde specialkonsulent Jytte Dahler-Larsen og afdelingslæge Lars Kabel Kristensen, begge Embedslægerne Midtjylland på foranledning af Holstebro kommune et forvarslet tilsynsbesøg hos Karina. Forud for besøget havde de 2 tilsynspersoner gennemgået Karinas omfattende lægejournaler, herunder ovennævnte journaler (de første) fra HI og Johnsgaard.

 

Under besøget talte tilsynspersonerne med Karina i enrum og herefter med de pårørende, hvorefter de konkluderede, at der ikke konstateredes nogen uoverensstemmelse mellem det skriftlige mate-riale (Karinas journaler) og det, der blev meddelt under besøget.

 

Om samtalen med Karina oplystes flg.:

 

”Karina fremtræder klar, vågen og orienteret. Hun virker umiddelbart psykisk upåfaldende. Hun skønnes at være velorienteret om sin situation, og hun står inde for den ”alternative” eller ”komple-mentære” måde at håndtere sygdommen på. Hun gør grædende opmærksom på, at hun gerne ville kunne deltage i genoptræning, men at hun ikke magter noget som helst på grund af ekstrem træthed, ekstrem trætbarhed og aktivitetsudløste smerter. Hun håber, at maksimal aflastning på længere sigt vil åbne mulighed for spontan bedring af sygdommen.

Hun har således givet informeret samtykke til fravalget af konventionel lægebehandling til fordel for en ”alternativ” eller ”komplementær” lægebehandling.”

 

Sidst i marts 2012 bad afdelingslæge Lars Kabel Kristensen familien om tilladelse til at aflægge et kontrolbesøg hos Karina, gerne sammen med egen læge og HI. Besøget blev berammet til den 11.04.2012, men blev få dage før aflyst af Lars Kabel Kristensen tilsyneladende efter ordre fra ”højere sted” (formentlig fra Sundhedsstyrelsen). Der henvises til HI´s ovennævnte journal, side 14 foroven.

 

I foråret 2012 intervenerede Sundhedsstyrelsen i sagen, idet embedslæge Lars Kabel Kristensen opfordrede Karinas daværende læge, Lotte Jacobsen, til at kontakte en jurist H. Christensen, Sund-hedsstyrelsen. Juristen pålagde Lotte Jacobsen at tilse Karina sammen med en psykiater for at tage stilling til, om Karina kunne tvangsbehandles. Lotte Jacobsen blev i denne forbindelse også bedt om at tale med psykiater Jens Nørbak fra Liaisonklinikken på Bispebjerg Hospital (FFL´s afdeling i København), hvilken psykiater tilsyneladende rådgav Sundhedsstyrelsen. Psykiater Jens Nørbak mente (uden at have undersøgt, endsige set Karina), at hun kunne (tvangs)indlægges på ”røde papi-rer” (dvs. at hun skulle være sindssyg eller i en helt tilsvarende tilstand og enten til fare for sig selv (selvmordstruet) eller for andre!?, jf. Psykiatrilovens § 5).

 

Lotte Jacobsen forelagde dog denne vurdering for en lokal psykiater, som mente, at der højst kunne blive tale om ”gul tvang”, dvs. hvis Karina var sindssyg, og det skønnedes af væsentlig betydning for hendes helbred.

 

Herefter kontaktede Lotte Jacobsen overlæge Lena Graversen i Sundhedsstyrelsen og meddelte, at hun ikke ville deltage mere.

 

Dette ville Sundhedsstyrelsen tilsyneladende ikke acceptere, idet juristen H. Christensen kontak-tede Lotte Jacobsen og informerede hende om, at hun var juridisk forpligtet til straks at undersøge Karina sammen med en psykiater (professor, speciallæge i psykiatri Per Fink, som er øverste chef for FFL i Aarhus, skulle være blevet foreslået).

 

Lotte Jacobsen anførte imidlertid, at det næppe var muligt at få fat i en psykiater med så kort varsel, hvorfor man enedes om, at hun skal få fat i en præhospital læge, hvorefter de skulle aflægge et uan-meldt besøg hos Karina.

 

Dette skete den 03.05.2012, hvor de 2 læger - efter at have undersøgt og talt med Karina, som utve-tydigt modsatte sig indlæggelse - var enige om, at betingelserne for tvangsindlæggelse ikke var til stede. Karina blev i denne forbindelse beskrevet som ”vågen, klar, uden tegn på halluciationer.”

 

Dette hændelsesforløb hidrører fra læge Lotte Jacobsens journaler, som refereret af HI i dennes ovennævnte journal side 15 midt til 16 midt.

 

Efter det mislykkede forsøg på at få Karina tvangsindlagt i maj 2012 blev Karinas forældre i som-meren 2013 kontaktet af NBC fra FFL. NBC oplyste forældrene, at han mødte som læge og ikke som psykiater, at han var leder af det af FFL oprettede Videncenter for ME/CFS, og at han var meget interesseret i at behandle Karina. NBC understregede, at Karina naturligvis frit kunne afgøre, om hun ville underkaste sig hans behandling.

 

Ved det første møde med forældrene kom NBC sammen med HI og gav udtryk for, at han ville samarbejde med denne om behandlingen af Karina og andre ME syge.

 

Hverken Karina eller forældrene var imidlertid interesserede i, at Karina igen skulle hospitalind-lægges, og de var også utrygge ved, at NBC ikke var meget for at fortælle, hvad behandlings-planen var.

 

NBC prøvede flere gange ved møder med Karinas forældre og ved telefonsamtaler med henholdsvis Karinas mor og Karinas søster (som er sygeplejerske) at overtale familien (forældrene havde fået generalfuldmagt fra Karina til at varetage alle hendes interesser under sygdommen) til at lade Karina indlægge, men uden held.

 

I dette forløb hverken undersøgte eller talte NBC med Karina. Det nærmeste, han kom hende, var, da han under et af møderne med forældrene stod lige inden for døren i hendes sygeværelse og overhørte, at hun med svag stemme sagde, at hun var for træt til at tale med ham.

 

I eftersommeren 2012 opgav NBC herefter tilsyneladende at få Karina under behandling

 

Herefter blev Karina plejet af forældrene i samarbejde med en læge fra København, som de selv måtte betale for (efter Lotte Jacobsens fratræden som læge, jf. ovenfor, var der ingen lokale læger, der ville påtage sig opgaven!?)

 

Frem til den 12.02.2013 blev Karina herefter kun tilset af denne københavnske læge. Den 12.02. 2013 mødte der uanmeldt 5 politibetjente, 2 læger og 2 medarbejdere fra Holstebro kommune op på forældrenes adresse (og skjult rundt om hjørnet ventede en låsesmed og en bemandet ambulance).

 

Lægerne gik til Karinas sygeværelse, mens politibetjentene forhindrede moderen og faderen, der senere kom til, i at se, hvad der foregik.

 

Det endte med, at Karina blev fjernet fra sit sygeleje og indlagt på Hammel Neurocenter, hvilket skete mod Karinas (og forældrenes) vilje. Karina, der i lang tid havde været for svag til at anvende sin mobil tlf., ringede således under forløbet til sin far (som var på arbejde, da myndigheds-personerne kom), til sin mor, sin søster, sin kusine og dagen efter fra Neurocentret igen til sin mor og til sidst til politiet! Alt sammen i et desperat forsøg på at modsætte sig tvangsindlæg-gelsen. Til moderen sagde hun dagen efter: ”Mor, hvordan skal jeg komme væk herfra. Jeg kan ikke klare det.”

 

Det har efterfølgende været meget svært at få en officiel forklaring på grundlaget for tvangsindlæg-gelsen. Myndighederne nægtede at anerkende forældrenes generalfuldmagt og undgik på denne at give oplysninger i sagen under henvisning til tavshedspligten. Dette gjaldt også i relation til den advokat, som Karina havde antaget allerede i 2012, da tvangsindlæggelse første gang kom på tale, jf. ovenfor.

 

Situationen er blevet yderligere låst fra slutningen af maj 2013, hvor Statsforvaltningen beskikkede en værge for Karina. Nu kan myndighederne afvise alle henvendelser om aktsindsigt under henvis-ning til tavshedspligten, som administreres af værgen. Værgen har tilsyneladende den opfattelse, at han ikke kan stille spørgsmål ved de oplysninger han får fra Neurocentret og NBC, hvorfor der ikke er megen hjælp at få fra hans side.

 

Det er dog kommet frem, at tvangsindlæggelsen skulle være sket med hjemmel i nødretsreglen i Straffelovens § 14. Dette er således oplyst af ledende overlæge på Neurocentret Merete Stubkjær på et møde med familien i august 2013, ligesom det anonymt er bekræftet af personer fra sundheds-myndighederne til dagbladet BT.

 

Straffelovens § 14 udtaler, at en handling, der ellers ville være strafbar, ikke straffes, hvis handlingen var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og overtræ-delsen må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

 

Myndighedernes opfattelse må derfor have været, at tvangsindlæggelsen af Karina blev straffri, da den skete for at afværge truende personskade (på Karina selv). Myndighederne må endvidere have vurderet, at lovovertrædelsen (tvangsindlæggelsen) var af forholdsvis underordnet betydning!?

 

Myndighedernes anvendelse af Straffelovens § 14 som grundlag for tvangsindlæggelsen må imidlertid anses for at bero på en alvorlig retsvildfarelse:

 

Spørgsmålet om, hvornår tvangsindlæggelse af syge personer lovligt kan ske, er nemlig udtømmende reguleret af Psykiatriloven, hvor lovens § 5 kan betegnes som en speciel nød-retsregel relateret til psykisk syge personer. Disse kan således kun tvangsindlægges, hvis de er sindssyge eller i en ganske tilsvarende tilstand, og hvis det yderligere er af væsentlig betyd-ning for deres helbred (på gule papirer, jf. ovenfor) eller hvis personen er til fare for sig selv eller andre (på røde papirer, jf. ovenfor). Disse betingelser gælder iht. Psykiatrilovens § 13 også for personer, der ønskes tvangsindlagt med henblik på behandling af en legemlig lidelse.

 

Syge personer kan altså kun lovligt tvangsindlægges, hvis bestemmelserne i Psykiatriloven, herunder særligt nødretsbestemmelsen § 5 er opfyldt. Der er ikke plads til den generelle nødretsregel i Straffelovens § 14, når der er tale om tvang over for syge personer.

 

Som nævnt ovenfor er det to gange tidligere konstateret, at Psykiatrilovens regler for tvangsindlæg-gelse ikke kunne anvendes i Karinas tilfælde, allerede fordi hun ikke var sindssyg eller i en ganske lignende tilstand.

 

Dette synes yderligere at have støtte i ovennævnte citerede journaler fra Psykiater Ole Nielsen og NBC.

 

Dette støttes også af, at NBC kort efter tvangsindlæggelsen udtrykkeligt skulle have givet udtryk for, at Karina ikke var psykotisk (sindssyg).

 

Ved tvangsindlæggelsen den 12.02.2013 synes man da heller ikke at have gjort noget forsøg på at anvende Psykiatrilovens regler, idet der bl.a.

ikke forud var søgt at få samtykke fra Karina efter vejledning om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden, jf. lovens § 3,

ikke senest 7 dage forud for beslutningen af tvangsindlæggelsen var foretaget en lægeundersøgelse af Karina med henblik på indlæggelsen, hvorefter Politiet traf bestemmelse om tvangsindlæggelsens iværksættelse, jf. lovens § 7,

ikke skete indlæggelse på psykiatrisk hospital eller afdeling, jf. lovens § 7 og derfor

ikke kan være blevet foretaget en ”second opinion” af den psykiatriske overlæge på indlæggel-sesstedet, jf. lovens § 9, stk. 2, da en sådan overlæge ikke fandtes på Neurocentret.

 

Der er endvidere heller ikke noget, der tyder på, at Psykiatrilovens bestemmelser om beskikkelse af patientrådgiver er blevet overholdt. Patientrådgiveren skal hurtigst muligt beskikkes af vagthavende sygeplejerske, og patientrådgiveren skal herefter inden 24 timer fra beskikkelsen besøge den tvangsindlagte og bl.a. bistå denne med iværksættelse og gennemførelse af klage over tvangsind-læggelsen, jf. lovens §§ 24-26.

 

Der ser imidlertid ikke ud til, at patientrådgiveren har været beskikket og har besøgt Karina kort tid efter tvangsindlæggelsen, idet Karina i så fald må antages at have bedt om, at tvangsindlæggelsen blev påklaget, jf. ovennævnte telefonopringning fra Karina til sin mor dagen efter tvangsindlæggel-sen, hvor Karina udtrykkeligt spørger, hvordan hun skal komme væk fra Neurocentret.

 

Det kan derfor konkluderes, at tvangsindlæggelsen den 12.02.2013 var klart ulovlig. 

 

Udover at Karina således er ulovligt tvangsindlagt på isolationsfængselslignede vilkår, udsættes hun også løbende for ulovlig tvangsbehandling og forsøgsbehandling:

 

Neurocentret har således, som tidligere nævnt, selv oplyst, at Karina både verbalt og fysisk har modsat sig behandlingen. Verbalt har hun således flere gange tydeligt sagt, at ”I slår mig ihjel”. Dette er oplyst af overlæge Jens Gyring på Neurocentret ved et møde med forældrene i maj 2013. Overlægen nævnte angiveligt dette, fordi han ville overbevise forældrene om, at Karina stadig kunne tale! (dette havde hun nemlig ikke kunnet, da hendes søster kortvarigt så hende nogle måne-der efter tvangsindlæggelsen).

 

Det er endvidere oplyst af Neurocentret, at Karina har modsat sig behandling ved at kradse, vende ryggen til og græde. Karina har i øvrigt efter det oplyste grædt meget, hvorfor Neurocentret i en periode har holdt hende videoovervåget (formentlig fordi hun ansås for selvmordstruet).

 

Der er således ingen tvivl om, at Karina har været tvangsbehandlet, hvilket er ulovligt iht. Psykia-trilovens § 12, når betingelserne i lovens § 5 ikke er opfyldt.

 

Karina har endvidere været forsøgsbehandlet, idet der ikke findes nogen lægevidenskabeligt doku-mentation for, at svært syge ME patienter kan behandles som om de havde en depression med gra-dueret motion, kognitiv terapi og antidepressiver. Tværtimod er læger med speciale i ME af den opfattelse, at denne behandling kan være meget skadelig for sådanne ME patienter, jf. oven-for.

 

Forsøgsbehandling af tvangsindlagte er forbudt, jf. Psykiatrilovens § 23.

 

                                                                 -----------------------------

 

Som nævnt har det været meget svært for Karinas forældre og Karinas advokater at få oplysninger om baggrunden for tvangsindlæggelsen.

 

Der har dog tegnet sig et billede af, at tvangsindlæggelsen er sket i et samarbejde mellem Holstebro Kommune, Region Midtjylland, FFL med professor, speciallæge Per Fink i spidsen, Sundhedssty-relsen, Politiet og Sundhedsministeren!

 

Koncerndirektør Ole Thomsen fra Region Midtjylland har således på et symposium om Funktio-nelle Lidelser i anledning af Professor Per Finks 60 års fødselsdag fornyligt i en tale til denne oplyst flg. om Karina sagen:

 

”….Jeg har også set dig tage chancer. For et år siden tog du en chance med Hammel Neurocenter, som også er til stede her i dag. Skulle I tage en meget privat sag i den vestlige del af landet, skulle i redde en yngre kvindes liv.. tør vi gøre det? Med hjælp fra politiet og sundhedsministeren, du turde gøre det, måske er det derfor, der er demonstranter uden for auditoriet i dag, det er måske af denne ene grund, den sag som irriterede en meget lille del af befolkningen, du tog dette skridt for at redde denne unge kvindes liv…”

 

Det fremgår således, at Professor Per Fink er en af de hovedansvarlige for tvangsindlæggelsen, og at han har fået hjælp af sundhedsministeren (Astrid Kragh). Det bemærkes i denne forbindelse, at  Neurocentret også har oplyst, at sundhedsministeren har godkendt tvangsindlæggelsen.

 

Det kan undre meget, at den daværende sundhedsminister, Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og FFL med Professor Per Fink i spidsen har engageret sig så kraftigt i denne sag.

 

Det normale ville vel være, at det var de lokale myndigheder og læger, som traf beslutninger om tvangsindlæggelse efter nøje at have fulgt den fremgangsmåde, som er foreskrevet i Psykiatriloven.

Herefter ville man forvente, at Sundhedsstyrelsen og/ eller Sundhedsministeriet greb ind, hvis der

blev konstateret nogle ulovligheder i sagsbehandlingen.

 

I denne sag har det været lige omvendt:

Det lokale læger har flere gange fastslået, at betingelserne for tvangsindlæggelse ikke var til stede, hvorefter de overordnede sundhedsmyndigheder sammen med FFL og Politiet gennemfører en klart ulovlig tvangsindlæggelse.

 

                                                                 ------------------------------

 

Sagen giver anledning til følgende spørgsmål til sundhedsministeren:

 

1.      Kan det bekræftes, at den forrige sundhedsminister Astrid Kragh har godkendt tvangsindlæggelsen af Karina?

2.      Kan det bekræftes, at Karina er tvangsindlagt iht. nødretsreglen i Straffelovens § 14?

3.      Er Sundhedsministeren i bekræftende fald enig i, at tvangsindlæggelsen er klart ulovlig?

4.      Vil Sundhedsministeren i bekræftende fald sørge for, at Karina straks bliver frigivet fra Hammel Neurocenter?

 

Jeg hører gerne nærmere snarest belejligt.

 

Med venlig hilsen

 

Jakob Skjoldan

Advokat (H)

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Læs: De tog vores datter http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/de-tog-vores-datter

Læs også: http://folkebladetlemvig.dk/holstebro/de-tog-vores-datter

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Faktabox:

 

Karina er en  24årig ME-syg kvinde, som er blevet tvangsindlagt på Hammel Sygehus, underkastet regler for psykiatrien og hun er under psykiaterne på Forskninigklinikken for de såkaldte funktionelle lidelsers bestemmelser og fulde kontrol. 

 

Karinas telefon er gået død, og er ikke mere i brug.

 

Karina har ikke adgang til en PC.

 

Familiens advokat har fået at vide, at han ikke er Karinas advokat. 

 

Karina må ikke modtage besøg.

 

Karinas retssikkerhed er alvoligt truet.

 

Karina udsættes for fysisk træning, hvilket ofte skader Me-patienter.

 

Karina har ikke set sine forældre siden indlæggelsen i februar 2012. 

 

Psykiaterne på Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser har fået ansvaret for ME-syge i DK, selvom udenlandske og indlandske eksperter mener, at ME er en neurologisk eller en imunologisk sygdom og ikke en psykiatrisk sygdom.

 

Psykiaterne har voldsomt brug for en sucess-historie, da de har fået ansvaret for et helt nyt ME-videns-center, som fremover skal have ansvaret for ME-syge i DK.

 

Psykiarterne på Forskningsklinikken vil ikke samarbejde med specialister i ME, men kun med andre psykiatere.

 

Linnksene ligger alle frit fremme på nettet, og de må gerne bruges til at dele og sprede langt omkring, hvis nogen skulle have lyst, og med TAK til.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

To videoer om Karina:


http://www.youtube.com/watch?v=Dk3e8IWj7M0http://www.youtube.com/watch?v=JTkkcvlvYf8


 


 

Justice for Karina Hansen:

https://www.facebook.com/JusticeForKarinaHansen

 Voices from the shadows:

http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/2013/karina-hansen-is-a-severely-ill-danish-patient-who-was-forcibly-taken-from-her-home-update-may-2013-9th/ 

Psychiatrists Abuse their power, Karina Hansen Sectioned for No reason:


http://beforeitsnews.com/health/2013/05/psychiatrists-abuse-their-power-karina-hansen-sectioned-for-no-reason-2489478.html


News of Karina Hansen, severe ME patient in Denmark, forcibly removed from her home:


http://forums.prohealth.com/forums/index.php?threads/news-of-karina-hansen-severe-me-patient-in-denmark-forcibly-removed-from-her-home.263048/


Something rotten in the state of Denmark: Karina Hansen’s story:


http://dxrevisionwatch.com/2013/05/11/something-rotten-in-the-state-of-denmark-karina-hansens-story/Karina is a severely ill ME sufferer forcibly removed from her home:


http://www.change.org/petitions/karina-is-a-severely-ill-me-sufferer-forcibly-removed-from-her-homeRelease Karina Hansen:


http://www.causes.com/causes/1003777-release-karina-hansenHere are ways to help Karina Hansen-severe ME Patient forcibly removed from her home:


http://forums.phoenixrising.me/index.php?threads/here-are-ways-to-help-karina-hansen-severe-me-patient-forcibly-removed-from-her-home.23497/Please help Karina Hansen, severe ME patient, by signing these petitions! Video link included!:


http://forums.phoenixrising.me/index.php?threads/please-help-karina-hansen-severe-me-patient-by-signing-these-petitions-video-link-included.23499/Help Save Karina Hansen:


http://www.bubblews.com/news/558303-help-save-karina-hansenPsychiatrists Abuse their power, Karina Hansen Sectioned for No reason:


http://niceguidelines.blogspot.dk/2013/05/psychiatrists-abuse-their-power-karina.htmlJustice for Karina Hansen:


https://plus.google.com/116629063219490896113/postsKarina Hansen Petition--Please sign!:


 

http://www.mecfsforums.com/index.php?topic=16338.0

Karina Hansen and Bodily Distress Syndrome:


http://www.fmauk.org/phpBB3/viewtopic.php?f=5&p=684042Karina Hansen – How to get her home:


http://abedinthestars.wordpress.com/2013/07/13/karina-hansen-how-to-get-her-home/Stop Tvangs-medicinering Af Karina Hansen:


http://www.thepetitionsite.com/858/235/519/stop-tvangs-medicinering-af-karina-hansen/
Karina, 24 år, tvangsfjernet fra sit hjem og indlagt, og om ME-videns-center:


http://www.dmef.dk/Nyheder.htmNetwork asks Denmark's patient ombudsman to investigate Karina Hansen case:


http://mefmaction.com/index.php?option=com_content&view=article&id=470:network-asks-denmarks-patient&catid=69:networknews&Itemid=287Please help Karina Hansen:


http://www.postviralfatigue.me.uk/forum/general-chat/1938-please-help-karina-hansen.htmlKarina Hansen, einfach so von zu Hause abgeholt:


http://blog.ufocomes.de/index.php?id=124Update on Karina, a seriously ill ME patient:


http://mydisabilitystudiesblackboard.blogspot.dk/2012/05/update-on-karina-seriously-ill-me.htmlME-patient tvangsindlægges på psykiatrisk hospital:


http://www.sonjas-stoffskifteforum.info/showthread.php?t=14607Justice for Karina Hansen:


http://menytt.wordpress.com/2013/05/24/justice-for-karina-hansen/Please take a moment to help this mom w CFS child - Thank You!:


http://community.babycenter.com/post/a42287359/please_take_a_moment_to_help_this_mom_w_cfs_child_-_thank_you
 

PLEASE HELP! Amnesty International:


https://www.facebook.com/amnestyusa/posts/10201226631692496Very sad news from Denmark:


http://www.mecfsforums.com/index.php?topic=12073.30Karina update june 2013:


http://forums.phoenixrising.me/index.php?threads/very-sad-news-from-denmark.15983/page-5Justice for Karina Hansen: A template for writing letters to Danish government officials:


http://niceguidelines.blogspot.dk/2013/06/justice-for-karina-hansen-template-for.htmlTemplate for writing Amnesty International:


http://www.ourgardenproject.com/template_for_amnesty_international.htmlLinks, videos, letter-writing templates for Karina Hansen posted here:


http://forums.prohealth.com/forums/index.php?threads/links-videos-letter-writing-templates-for-karina-hansen-posted-here.263149/Tweet to forgetMEnot:


https://twitter.com/forgetMEnotxxxHelp Karina Hansen:


http://justice4karina.blogspot.co.uk/A Card For Karina : Air Mail From The UK with Love and Hope:


http://mecfsblog.com/tag/karina-hansen/I sent a 12th of May postcard to Karina Hansen in Denmark:


http://www.ipetitions.com/petition/postcardtokarina/signatures/page/15Kill or Cure : Karina Hansen ME Patient Incacerated For Psychiatric Treatment In Denmark:


http://prd34.blogspot.dk/2013/07/kill-or-cure-karina-hansen-me-patient.htmlJustice for Karina  (Read 290 times):


http://www.mecfsforums.com/index.php?topic=16861.0Karina is a severely ill ME sufferer forcibly removed from her home:


http://www.change.org/en-GB/petitions/karina-is-a-severely-ill-me-sufferer-forcibly-removed-from-her-homeMore on Karina Hansen:


http://maartens.home.xs4all.nl/log/2013/NL130526a.htmlUpdate 2: Human Rights denied: Something rotten in the state of Denmark: Karina Hansen’s story:


http://dxrevisionwatch.com/

 

 

Forældre nægtet at se syg datter. Mor hvordan skal jeg komme væk herfra?

http://www.bt.dk/danmark/foraeldre-naegtet-at-se-syg-datter-mor-hvordan-skal-jeg-komme-vaek-herfra

 

 

In english:

http://www.prohealth.com/library/showArticle.cfm?libid=18201

 

 

 

TAK til Hans Prag for at have fundet disse links om Karina.


Der er nogen i den store verden, som har fået øje på DK og psykiater Per Finks metoder. Karinas sag er også nævnt.
Mere udenlandsk omtale kan måske hjælpe os:

http://www.healthcentral.com/chronic-pain/c/5949/162687/fibromyalgia-disorder/

 

------------------

 

 

Der er LANG vej til Ombudsmanden i Karinas sag.

Ombudsmanden skriver vedrørende Karina-sagen, rent principielt:

1. Karina skal underskrive en samtykkeerklæring, hvilket hun ikke kan, fordi hun ikke må modtage besøg..

2. Værgen skal give en samtykkeerklæring på Karinas vegne, og det vil han efter sigende ikke.

3. Efter anmodning fra patienten selv eller patientrådgiveren skal sygehusmyndigheden indbringe klager over bl.a. tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved statsforvaltningen.

4. Når Det Psykiatriske Patientklagenævn har truffet afgørelse om ovennævnte forhold, kan patienten eller patientrådgiveren bede nævnet om at indbringe afgørelsen for retten.

5. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser om ovennævnte forhold kan påklages for Det Psykiatriske Ankenævn. Det psykiatriske Ankenævns afgørelser kan ikke indbringes for andre forvaltningsmyndigheder.

6. Det er derfor muligt at klage til Ombudsmanden over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Ankenævn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Justina, en amerikansk pige, et nyt offer for somatoforme lidelser, tvangsfjernet, tvangsindlagt på 10 måned, forældrene har mistet forældremyndigheden, men de må dog besøge hende en gang om ugen.. Det sker igen og igen verden over, at psykiaterne tvangsfjerner mennesker med uforklarlige sygdomme.

http://foxct.com/2013/11/19/hospital-holds-west-hartford-girl-for-9-months-after-parents-argue-diagnosis/

 

http://www.glennbeck.com/2013/11/21/kidnapping-hospital-takes-custody-of-teen-girl-after-parents-argue-against-diagnosis/?utm_source=Daily&utm_medium=email&utm_campaign=2013-11-21_279325&utm_content=5385598&utm_term=_279325_279332

 

Mere pressedækning i Justina-sagen:

http://www.youtube.com/watch?v=EeLBMJEt1Pw&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DEeLBMJEt1Pw&app=desktop

 

Dr. Phil om Justina-sagen:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=un-fQMTS1xU&app=desktop

 

Brugt til forsøgsdyr:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513257/Shock-decline-Justina-Pelletier-kidnapped-doctors-use-guinea-pig.html

 

A medical collision with a child in the middle + 5 andre sager om børn:

 

http://www.bostonglobe.com/metro/2013/12/15/justina/vnwzbbNdiodSD7WDTh6xZI/story.html